تبلیغات
forever - 4 ✥ the life ✥
تا ابد کنارتم...

4 ✥ the life ✥

سه شنبه 21 شهریور 1396 11:10 ب.ظ

نویسنده : ♫ lєภ кคɠค๓เภє ♫
ارسال شده در: ♫ کد ها ♫ ،
کاریما چان و مائو چان برگشتن...نه چان هم کلی دلداریم داد
فعلا بهترم :)


 در دنیایی که نمی شناسیم 
 در کنار هم قدم بر میداریم 
 هیچکس به کمکمان نمی آید 
 هیچکس برایمان دلسوزی نمی کند 
 هیچکس دیگری غیر از ما وجود ندارد 
 پس در برابر تمام خطرها 
 در برابر ممکن ها و غیرممکن ها 
 باهم می مانیم 
 تا پیدا کردن زندگی 

آنچه گذشت:
شش نوجوان شب را در غاری گذراندند.هنوز هم تشنه و گرسنه بودند و غذایی سالم و مطمئن برای خوردن پیدا نمی کردند.میان گشتن هایشان،گلی زیبا و دل فریب دیدند.گل آنقدر زیبا بود که شش نوجوان متوجه مشکوک بودنش نشدند...
یومیکو همینطور به سمت گل میرفت
یومیکو: کاوایی...
بچه ها پشت سرش بودند
نرسیا: تا حالا همچین گلی ندیده بودم...
دیمون: چرا...اینقدر خوشگله؟
بچه ها همینطور مست و خیره ی آن گل بودند و جلو میرفتند.گل تکانی دیگر خورد و کسی توجه نکرد.وقتی بچه ها به 2 متری گل رسیدند،ناگهان گل تکان شدیدی خورد و گلبرگ هایش از یکدیگر فاصله گرفتند.اوج گرفت و گلبرگ هایش تبدیل به بال شدند.سرِ موجود معلوم شد:منقاری عقاب مانند و طلایی و چشمانی تیز.اما بدنش چهارپا بود و پوستی شیر مانند داشت
کو: این دیگه چیه؟؟؟
آیومی: عقاب...عقاب-شیر؟؟
مائو: این اسم بود الان؟
آیومی: چمیدونم یه چیزی گفتم
نرسیا: به جای الکی حرف زدن فرار کنیییییییییییییییییییییییییین!!!
همه شروع کردند به دوییدن.پرنده نعره میزد و با نگاه خطرناکی به آنها نگاه میکرد.نگاهش خورد یومیکو که از بقیه عقب تر بود و به سمتش شیرجه رفت.یومیکو جیغ زد و چنگال های عقاب دور کمرش حلقه شد
آیومی: یومیکو چاااااااااااااااااان!
پرنده اوج گرفت و به سمت جایی نامعلوم شروع به پرواز کردن کرد
کو: نکوچان پیدات میکنیم!فقط مقاوت کـــــــــــــن!
و بعد پرنده دور تر از خط سوتی بود.بچه ها شروع به دویدن کردند.با تمام سرعتشان پرنده را دنبال میکردند اما بعد از مدتی هدفی برایشان نماند.پرنده سرعتش خیلی بیشتر بود و خیلی زود از نگاه ها دور شد...
یومیکو خودش را بغل کرده بود و آرام هق هق میکرد.در گوشه ای لانه ی پرنده خودش را جمع کرده بود.لانه درست بالای درختی 25 متری بود.یومیکو در این نیم ساعتی که آنجا بود،تقریبا همه ی راه ها را چک کرده بود.پریدن غیر ممکن بود،فاصله ی لانه تا شاخه ی دیگر خیلی زیاد بود و اگر می پرید احتمال شکستن مچ پا یا حتی پرت شدنش خیلی زیاد بود.برگ بزرگی هم نزدیکش نداشت که به عنوان بالن استفاده کند.هیچ راهی نداشت
تنها نکته ی  مثبت ماجرا این بود که پرنده بعد از انداختن یومیکو در لانه اش رفته بود.یومیکو هنوز فرصتی داشت اما نمی دانست دوستانش حتی به کمکش می آیند یا نه؟
یومیکو همینطور هق هق میکرد که ناگهان صدایی آشنا شنید
مائو: اوناهاش!
بدون شک آن صدای فریاد مائو بود.یومیکو دوید لبه ی لانه و به پایین خیره شد.دوستانش به کمکش آمده بودند!
آیومی: یومیکو چان اونجایی!
کو: دیدی گفتم پیدات می کنیم؟!
ناگهان اشک های یومیکو به اشک شوق تبدیل شدند و لبخند لرزانی زد
یومیکو: های!
بچه ها اطراف را بررسی می کنند تا مطمئن شوند پرنده نیست.بخاطر فاصله ی زیاد از لانه تا زمین،مجبور بودند فریاد بزنند تا با یومیکو صحبت کنند
نرسیا: یومیکو چان آسیب دیدی؟!
یومیکو: نه من خوبم!چطوری اینجارو پیدا کردین؟!
دیمون: یکمی شانس
کو رو به بقیه گفت: من میرم بالا
نگاهی به تنه انداخت.بسیار ضخیم بود و شاخه های پهنی داشت که فاصله شان از هم زیاد و کم بود.کو نفس عمیقی کشید و از اولین شاخه بالا رفت.شاخه ها را یکی پس از دیگری با پریدن و آویزان شدن طی میکرد و بچه ها تشویقش میکردند.تقریبا در میانه ی راه بود که صدای نعره ای آشنا به گوش رسید
آیومی: عقاب برگشته!!
مائو: کو کون عجله کن!!
کو سعی کرد سرعتش را بیشتر کند.پرنده در ابتدا متوجه او نبود اما ناگهان چشمان تیزش را به او دوخت.نعره ای زد و به سمتش شیرجه رفت.کو به سرعت رو شاخه ی کناری اش پرید و از شیرجه ی پرنده جاخالی داد.سر پرنده محکم به تنه ی درخت خورد و نعره ی ترسناکی زد
یومیکو از بالا این درگیری را تماشا میکرد.نمی دانست چکار باید بکند.اما بالاخره ترسش از ماندن در آن لانه را نادیده گرفت و با بغض فریاد زد
یومیکو: کو کون یامدهههههه!
کو با تعجب به او نگاه کرد.یومیکو لببخند لرزانی زد تا او را مجبور به رفتن کند.کو با نگاه غمگینش از یومیکو معذرت خواهی کرد و با سرعت به سمت پایین برگشت
بچه ها آنجا با جنب و جوش منتظرش بودند.کو پایین پرید
کو: فرار کنین!
بچه ها دوییدند تا از درخت دور شوند ولی ناگهان پرنده بازهم نعره زد و به سمت نرسیا شیرجه رفت.با چنگال هایش او را گرفت و بلند شد.نرسیا جیغ کشید.بچه ها با شوک و نگرانی پرنده را دنبال کردند که به سرعت دور میشد و چند لحظه بعد از چشم یومیکو دور شدند...
مائو: نرسیا چان محکم خودتو نگه دار!
کو: باید چیکار کنیم؟؟
دیمون: این لعنتی نقطه ضعفی نداره؟؟
بچه ها همگی به فکر فرو رفتند.همینطور با تمام سرعت به سمت پرنده میدویدند و تنها شانسشان این بود که پرنده از بین درخت ها پرواز میکرد.به همین خاطر سرعتش از همیشه کمتر بود
آیومی سرش را به اطراف چرخاند و دنبال چیز به درد بخوری گشت که چشمش خورد به کش موی کو.به فکر فرو رفت و چشم هایش را ریز کرد.دوباره اطراف را نگاه کرد و متوجه سنگ های ریز و درشت روی زمین شد.سرش را بالا آورد و به چشم پرنده نگاه کرد و ناگهان فکری به سرش زد
آیومی: بچه ها یه ایده ای دارم!
مائو: بگو زودتر!
آیومی: باشه باشه هولم نکن...اومممم ببینید میگم چطوره با یه سنگ هدف گیری کنیم و بزنیم توی چشمش؟حتما تمرکزش بهم میخوره
دیمون: اوروسای!آخه هدف گیری کدوممون اینقدر قویه؟!
مائو: بکاع!معلومه من!
دیمون پوزخند زد ولی مائو توجهی بهش نکرد
مائو: خیلی خب،با چی باید پرتاب کنم؟؟
آیومی: با کش موی کو کون
بعد به کو نگاه کرد.کو سر تکان داد و کش مویش را درآورد و به مائو داد.مائو دفترش را به دست آیومی داد و همانطور درحال دوییدن یک سنگ درشت برداشت.سنگ را روی کش گذاشت و هدف گرفت
مائو: کی بزنم؟
آیومی: هروقت رفت بالای یه جای مطمئن که وقتی نرسیا چان رو انداخت سالم بمونه
مائو سر تکان داد.پرنده همانطور نعره زنان به سمت جلو پرواز میکرد و نرسیا هنوز هم از درد جیغ میکشید و گریه میکرد.بالاخره پرنده نزدیک یک درخت شد.مائو سریع هدف گیری کرد و سنگ را انداخت.سنگ درست به چشمش خورد.پرنده نعره ای عصبانی کشید و نرسیا را انداخت.نرسیا با جیغ روی یک شاخه پرت شد،روی شاخه های پایین تر یکی بعد از دیگری افتاد و درآخر به یک شاخه آویزان ماند
کو: ام نکوچان!
دیمون: ته مه...
همه دوییدند سمت نرسیا
آیومی: حالت خوبه؟؟
نرسیا به سختی بلند شد و از شاخه پایین پرید.لباسش را تکاند
نرسیا: آره خوبم...آخ!
دستش را روی بازویش گذاشت که کبود شده بود.پرنده پاهای قوی ای داشت و از همه بدتر خشمگین هم بود
دیمون: چت شده؟
نرسیا: بازوم...فکر کنم کبود شده
کو: اوم باید با یه چیزی ببندیمش
مائو: اون چطوره؟
به یک برگ اشاره کرد.آیومی رفت و آن را آورد بعد با کمک هم دست نرسیا را بستند.برگ نرم و مقاوم بود و به اندازه ی کافی بزرگ
نرسیا: آریگاتو مینا!
همگی با هم از راهی که آمده بودند دوییدند و برگشتند.هنوز باید یومیکو رو نجات میدادند.در میانه ی راه،چشم مائو به چیزی افتاد
مائو: غذا!
همگی ایستادند و به جایی که مائو اشاره میکرد نگاه کردند.تپه ای کوچک از میوه های طبیعی و عادی که همیشه میخوردند:نارگیل ، انبه ، موز ، خیار ، آلو ، هلو و چیزهای دیگر.چشم های بچه ها برق زدند.دو روز بود که چیزی نخورده بودند
نرسیا: عزیــزم اینجا رو بااااش!
دیمون: دهنم آب افتاد!
آیومی: ولی اینا چطور اینجان؟؟توی این جنگل تا الان همچین چیزی ندیده بودیم...
مائو: بیخیالش کی اهمیت میده؟!اونقدر گرسنمه که همه ی اینارو تنهایی میتونم بخورم!
دیمون: اوروسای
کو: مینااااااا!ما کارای دیگه ای داریم!
همه سمت کو برگشتند.چهره هایشان خجالت زده شد
نرسیا: اصلا حواسمون نبود...گومن...
آیومی: آنو..بهتره زودتر بریم!
و دوباره دوییدند...

آنچه در قسمت بعد خواهید خواند:
-نزنیدش!
-یومیکو چان یه خبر خوب!
-هی پس میوه ها کو؟؟
-خودتو نشون بده!

ادامه دارد...



دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش:

شنبه 8 مهر 1396 10:47 ق.ظ



نمایش نظرات 1 تا 30